کردستان؛ رتبه اول فرسایش خاک در کشور

به گزارش وبلاگ فروغ، مدیر مرکز پژوهش و توسعە جنگلداری زاگرس شمالی، گفت: ارزیابی میانگین فرسایش خاک در ایران قریب بە 16 تا 18 تن هکتار است کە متاسفانە در بین استان های کشور، کردستان رتبه اول فرسایش خاک را داراست.

کردستان؛ رتبه اول فرسایش خاک در کشور

به گزارش وبلاگ فروغ به نقل از ایسنا، احمد ولی پور با اشاره بەاین کە آمار دقیقی از جنگل های زاگرس در دست نیست اظهار کرد: طبق آمار گرفتە شدە، مساحت جنگل های زاگرس حدود پنج میلیون هکتار پیش بینی شدە کە حدود 370 تا 380 هزار هکتار از این میزان در استان کردستان وجود دارد کە پوشش های گیاهی در این مناطق بیشتر درخت بەڕوو(بلوط) است.

مدیر مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شاقتصادی با اشارە بە اینکە درخت بلوط دارای انواع متعددی است، مطرح نمود: درخت بەڕوودار، مازوودار و ویول از خانوادە درخت بلوط هستند، کە بیشترین پوشش گیاهی جنگل های زاگرس را بە خود اختصاص دادە است.

وی افزود: هر چقدر کە از سمت جنوب بە سمت جنگل های زاگرس شاقتصادی حرکت می کنیم، بە دلیل افزایش رطوبت هوا، تنوع پوشش گیاهی بە ویژە بلوط در این نواحی بیشتر می شود.

ولی پور ادامه داد: شهر بانە بە لحاظ تنوع گونەای بسیار حائز اهمیت است و در اصطلاح جنگلداری یکی از کانون های اصلی گونەزایی در استان است.

مدیر مرکز پژوهش و توسعە جنگلداری زاگرس شاقتصادی شرح داد: قبرستان ها بە دلیل تقدس و احترامی کە در نزد مردم دارند بە عنوان یکی از مناطق بکر و دست نخوردە باقی ماندەاند.

بە گفتە وی مناطق مرزی نیز بە لحاظ امنیتی و نظامی، تا حدودی دست نخوردە باقی ماندە و از مناطق بکر استان کردستان به شمار می فرایند.

ولی پور با اشارە بە انواع پوشش گیاهی در این مناطق افزود: گلابی و زالزالک از دیگر پوشش های گیاهی این نواحی هستند اما بە دلیل متراکم بودن آنها بە عنوان گونەهای همراە از آن ها نام می برند.

وی با اشارە بە رایج ترین گونە گیاهی در این مناطق مطرح نمود: یکی از گونەهای رایج در این مناطق درخت ون یا بە اصطلاح فارسی همان زبان گنجشک و از خانوادە پستە وحشی بوده و بە لحاظ اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و بە طلای سبز مشهور است.

بە گفتە مدیر مرکز پژوهش و توسعە جنگلداری زاگرس شاقتصادی، بخش عظیمی از جنگل های مریوان و سروآباد را درخت ون در برگرفتە و پاوە خود مرکز اصلی این پوشش گیاهی است اما بە لحاظ کیفی، با ون استان کردستان و اورامانات بە هیچ وجە قابل مقایسە نیست.

ولی پور با اشارە به اینکە فرسایش خاک یکی از چالش های بحث برانگیز در جنگل های زاگرس است گفت: فرسایش خاک خود معلول عوامل دیگری است کە توسعە باغات در زمین های شیب دار یکی از دلایل اصلی فرسایش خاک به شمار می رود، بە همین دلیل می توان بە اهمیت پوشش گیاهی در این مناطق پی برد.

بە گفتە مدیر مرکز پژوهش و توسعە جنگلداری زاگرس شاقتصادی، طبق ارزیابی کە درسطح جهانی در رابطە با فرسایش خاک صورت گرفتەاست، میانگین فرسایش خاک در ایران در سطح جهانی برابر با 6 تن هکتار در سال است، اما همین ارزیابی در ایران چیزی قریب بە 16 تا 18 تن هکتار فرسایش خاک گزارش شدە است کە متاسفانە در بین استان های کشور، استان کردستان در بحث فرسایش خاک در صدر جدول قرار گرفته است.

وی عوامل متعدد در فرسایش خاک را اینگونە برشمرد و مطرح نمود: نداشتن مدیریت کارآمد در بحث جنگلداری و نبود سیاست و راهکارهای اصولی در بحث بهرەبرداری از زمین های کشاورزی عامل اصلی فرسایش خاک است.

بە گفتە احمد ولی پور از عوامل دیگر در بحث فرسایش خاک می توان بە آتش سوزی و طرح های توسعە باغات و ایجاد معادن در این مناطق اشارە کرد.

وی ادامە داد: موضوع حائز اهمیت دیگر در بحث فرسایش خاک، بحث معضل آفات است کە با اقدام شاخە زنی تا حدودی می توان از آن جلوگیری کرد.

احمد ولی پور یکی دیگر از عوامل موثر در بحث فرسایش خاک را تغییر کاربری زمین مطرح نمود و گفت: طرح توسعە باغات عامل مهمی در فرسایش خاک است.

وی با اشارە بە نبود طرح جامع جنگلداری مناسب بیان نمود: عضو شورای جنگلداری و مرتع داری طبق ارزیابی کە سال 84 انجام دادە است، 10 نوع سیاست جنگلداری را بررسی کرد و بە این نتیجە رسید کە طرح هایی کە با چشم انداز 10 سالە طراحی می شدند بە خاتمه نرسیدند زیرا طرح ها باید هموارە بر اساس چشم اندازی بلند مدت پیش بینی شوند تا بە نتیجە مطلوب دست یابند.

ولی پور یکی از عوامل های مخرب در فرسایش خاک را ضعف مطالعات اجتماعی دانست و گفت: طرح ها بیشتر بە صورت دستوری است و بە هیچ عنوان بە مسائل اجتماعی آن توجە نمی شود و طرح ها بر اساس مناسبات اجتماعی طراحی نشدە است.

وی شرح داد: مسائل و مسائل در حوزە فرسایش خاک بیشتر از آنکە بە صورت مراتبی بررسی شوند باید بیشتر به صورت شبکەای و بە هم پیوستە مورد بررسی قرار گیرند و تاثیرات هر یک را بر دیگری بررسی کرد.

بە نظر احمد ولی پور هر چند کە سازمان جنگل داری، مراتع و آبخیزداری بە عنوان یکی از زیرمجموعە های جهاد کشاورزی محسوب می شود اما متاسفانە هر دو دارای دو رویکرد متفاوت هستند.

وی در خصوص رویکرد سازمان جهاد کشاورزی و جنگلداری استان اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی سیستمی خدماتی است کە هدف این سازمان بیشتر تامین بخشی از مواد غذایی استان است، اما سازمان جنگل ها و مراتع سیستمی حاکمیتی است کە درصدد حفاظت از جنگل و مراتع محیط زیست استان گام برمیدارد.

بە گفتە احمد ولی پور، مدیریت پایدار منابع طبیعی بە معنی بهرەبرداری صحیح از منافع محیط زیست و نگهداری و حفظ محیط زیست است.

مدیر مرکز پژوهش و توسعە جنگلداری زاگرس شاقتصادی اعلام کرد: برای انجام هر اقدامی، اعم از توسعه باغات، معادن، گاوداری و اقداماتی از این قبیل موظف بە دریافت مجوز از سوی سازمان منابع طبیعی استان هستند و سازمان منابع طبیعی نیز در صورت وارد کردن هرگونە آسیبی بە محیط زیست، منابع طبیعی با اجرایی کردن این طرح ها موافقت نخواهد کرد، اما متاسفانە سازمان های اجرایی مرتبط برای جلب رضایت مردم، بە جای حمایت از سازمان منابع طبیعی آنها را مجبور بە دریافت مجوز می کنند.

منبع: همشهری آنلاین

به "کردستان؛ رتبه اول فرسایش خاک در کشور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کردستان؛ رتبه اول فرسایش خاک در کشور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید